ภาพกิจกรรม ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ระเบียบข้อบังคับ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำกัด

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ on วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 02:05.

1. การรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์
2. การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
3. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
4. ระเบียบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
5. ระเบียบทุนเพื่อการศึกษา
6. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณะประโยชน์
7. ระเบียบทุนสวัสดิการ
8. ระเบียบทุนอื่น ๆ
9. การใช้เงินทุนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกิจการสหกรณ์
10. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
11. ระเบียบว่าด้วยการขายเชื่อ 2551
12. ระเบียบปรับโครงสร้างหนี้ 2551
13. ระเบียบพัสดุ 2549
14. การรับสมัคร คัดเลือก เจ้าหน้าที่สหกรณ์
15. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2551
16. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
17. ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
18. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์
19. ระเบียบการเลือกตั้ง 2558
20. ว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
21. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2551
22. ระเบียบเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร 2552
23. ระเบียบว่าด้วยสินเชื่อเพื่อทัศนศึกษา 2555
24. ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
25. ข้อบังคับร้านสหกรณ์ 2553